ALGEMENE VOORWAARDEN Kloek Verhuur Service
Voorwaarden voor huur en verhuur (Algemene voorwaarden Kloek Verhuur Service) van roerende goederen met Kloek Verhuur Service., gevestigd te Vianen, verder aangeduid als verhuurder.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van party benodigdheden en ander materieel, met de daarbij vermelde accessoires, door verhuurder met
huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde aangegaan en de uitvoering en de gevolgen daarvan.
Huurder heeft kennis genomen van deze voorwaarden; de toepasselijkheid van eigen voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor door verhuurder geleverde diensten/materialen etc. is huurder een vergoeding aan verhuurder verschuldigd. De huurprijsberekening loopt door tot dat verhuurder het huurartikel weer in zijn bezit heeft en het weer inzetbaar is voor verhuur. Prijs opgaven zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op zelf ophalen en
retourneren. Indien huurder een vereniging, club of stichting betreft dient het huurcontract dan wel de opdrachtbevestiging dan wel de afleverbon of enig ander door verhuurder aan te leveren formulier te worden bevestigd of getekend door een natuurlijke persoon die namens de vereniging, club of stichting handelsbevoegd is. Door bevestiging of ondertekening stelt de betreffende persoon zich namens de vereniging, club of stichting hoofdelijk aansprakelijk.
2. Huurder dient zelf het gehuurde bij verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan verhuurder wederom ter beschikking te stellen aan het adres van verhuurder, tenzij uitdrukkelijk
tussen partijen is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten tegen eventuele bijkomende kosten. In het eerste geval reizen de goederen voor risico van de huurder. Als huurperiode geldt een standaard huurtermijn van minimaal 1 dag.
Indien gehuurde zaken na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig bij verhuurder zijn geretourneerd zal verhuurder voor elke dag waarmede de overeengekomen termijn wordt
overschreden kosten in rekening brengen. Uitgangspunt is dan minimaal de geldende dag verhuurprijs.
3. Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht het gehuurde aan huurder te bezorgen, zal verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen bezorgingtermijn te
houden. De bezorgingtermijn geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn.
4. Huurder verklaart het gehuurde in goede en schone staat te hebben ontvangen: hij zal gedurende de huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en er voor zorgen, dat dit in goede staat van onderhoud blijft verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar het buitenland brengen. Het verhuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van Kloek Verhuur Service. Ter zake van de aantallen der goederen, afwijkingen in aantallen en kwaliteit en reclames dienen terstond bij levering te geschieden. Bij geschillen zijn de administratieve gegevens van verhuurder beslissend.
5. Het verhuurde materiaal dient enkel gebruikt te worden waarvoor het bedoelt is. Bij constatering door verhuurder dat dit niet het geval is kan er bij schade aan het verhuurde kosten in rekening gebracht worden. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade en gevolgschade, voortvloeiend uit zijn nalatigheid. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of andere schade. Mocht het schadebedrag hoger zijn dan de borg die betaald is door huurder, worden de eventuele extra kosten voor herstel in rekening gebracht bij huurder.
6. Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan ook. Huurder blijft aansprakelijk voor het gehuurde tot dat verhuurder het gehuurde daadwerkelijk weer in zijn bezit heeft.
7. Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde bij het einde van de huurperiode wederom ter beschikking van verhuurder te stellen, dient huurder aan verhuurder een
door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van
het verhuurde.
8. Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom contant te betalen. Verhuurder behoudt zich het recht voor
vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract
op een door verhuurder te bepalen manier aan huurder terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan.
9. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of
executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de aan hem in huur gegeven goederen of op een gedeelte daarvan, wanneer huurder surseance van betaling aanvraagt, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of Nederland metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkele verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsvinden van één der gemelde
omstandigheden, verhuurder het recht te zijner keuze, oftewel onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen, ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en de in huur gegeven roerende zaken onverwijld tot zich te nemen,
onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.
10. Huurder verbindt zich, verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatele stelling, of zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld mededeling van de huurovereenkomst te doen.
11. Verhuurder of zijn gemachtigde heeft te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden, waar de door hem aan huurder verhuurde zaken zich bevinden en deze te onderzoeken. Huurder is verplicht aan een en ander zijn medewerking te verlenen.
12. Ten laste van huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
welke verhuurder tot het effectueren van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig
mocht oordelen.
13. De huurovereenkomst eindigt door verloop van de tijd, waarvoor zij is aangegaan, behoudens het recht van verhuurder om de huurovereenkomst te allen tijde terstond te beëindigen, zodra zich een der in art. 14 omschreven gevallen voordoet.
3
14. Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal huurder het
verhuurde in dezelfde staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en gereinigd terugleveren aan verhuurder. Verhuurder zal aanstonds na de teruglevering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van huurder en zal na de inspectie huurder schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Verhuurder is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te
herstellen en te reinigen indien hij dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
15. Ook ingeval van toegestane verhuur, ingebruikgeving of inbewaringgeving aan derden, zal huurder onverminderd gehouden blijven tot nakoming van de hierboven omschreven verplichtingen en
aansprakelijkheid in de hierboven genoemde gevallen. In alle gevallen, waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien, zullen de wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur gelden. Op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16. Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde
goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van of namens verhuurder worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoording van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover verhuurder aansprakelijk.
17. Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden netto contant of per bank, voorafgaand aan levering en zonder korting en/of
verrekening.
18. In geval van niet-tijdige betaling is Kloek Verhuur Service bevoegd de nakoming van al haar verdere verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
19. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is uitsluitend de door verhuurder aan te wijzen Rechtbank bevoegd.

 

Op alle aanbiedingen van Kloek Verhuur Service en op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij wijze de toepassing van evt. door u gehanteerde
algemene (inkoop)voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.